ראש הטופס

תעודת יושר

תחתית הטופס

 
 

 
 
מי זכאי לקבל מידע פלילי לפי סעיפים 6, 8 ו-9 לחוק המרשם?

מהם התנאים למסירת המידע ומה היקף המידע שיימסר?

מהו אופן הגשת הבקשה למסירת מידע פלילי?

טופס "בקשה לאישור בדבר העדר מרשם פלילי / תיקים תלויים ועומדים ("תעודת יושר")

 

 

 

 

מי זכאי לקבל מידע פלילי לפי סעיפים 6, 8 ו-9 לחוק המרשם
א. גורם מוסמך על פי חוק
כאשר אדם מבקש  לקבל או לחדש רישיון, זכות עיסוק או זכות אחרת מאת גורם מוסמך על פי החוק;  ולפי אותו חיקוק רשאי הגורם המוסמך להביא בחשבון את עברו הפלילי של מבקש הזכות לצורך הענקת הזכויות המבוקשות.

ב. רשויות זרות
כאשר אדם נזקק למידע מן המרשם הפלילי לשם הגשתו לרשות ממלכתית זרה.

ג. מסירת מידע לשם מכרז
כאשר אדם מבקש להשתתף במכרז מטעם גוף ציבורי: מדינה, רשות מקומית או תאגיד, שהוקם על פי דין, וחלה עליו חובת מכרז.

 

 
מהם התנאים למסירת המידע ומהו היקף המידע שיימסר
 • העברת המידע מן המשטרה לגוף שזכאי לקבל מידע פלילי, מותנית בהסכמתו של האדם שעליו מבקשים לקבל מידע פלילי.
 • המידע הפלילי שיימסר לגוף שזכאי לקבל מידע פלילי, יהיה מוגבל למידע שאותו רשאי הגוף לקבל על פי הקבוע בחוק.

  ככלל, יקבל הגוף האמור מידע פלילי על הרשעות ועל קביעות בתי משפט כי נאשם אינו מסוגל לעמוד בדין או אינו בר-עונשין וכן פרטים בדבר משפטים וחקירות פליליות, התלויים ועומדים (תיקי מב"ד – "ממתין לבירור דינו").

 • לא יימסר מידע פלילי על אודות אדם, אם חלפו מיום ההרשעה או קביעת בית המשפט תקופות שפורטו בחוק ושנקבעו כתקופות התיישנות ומחיקה.
 • כאשר מדובר במסירת מידע פלילי לצורך השתתפות במכרז, הוגבל המידע הפלילי שיימסר לגוף ציבורי, לרשימת עבירות מצומצמת המפורטת בתוספת השנייה לחוק המרשם.

 

 
מהו אופן הגשת הבקשה למסירת  מידע פלילי
בקשה למסירת מידע פלילי יכולה להתבצע בשתי דרכים:

 1. פנייה ישירה של הגוף הזכאי לקבל מידע, למדור מידע פלילי בחטיבת החקירות שבמטה הארצי בירושלים, לאחר שהגוף החתים אותך, נשוא המידע, לתת הסכמתך להעברת המידע.
 2. באמצעות הגשת בקשה של האדם שאליו מתייחס המידע בתחנת המשטרה "בקשה לאישור בדבר העדר מרשם פלילי/תיקים תלויים ועומדים" (בעבר כונה "תעודת יושר") ולשם העברת התעודה לגופים הזכאים לקבלו:
 • נציגויות זרות בארץ ונציגויות ישראליות בחו"ל.
 • הרשות המרכזית לאימוץ בין-ארצי.

אופן הגשת הבקשה:

 • גש לתחנת המשטרה והצטייד בצילום עמוד ראשון של הדרכון ובתעודת זהות.
 • יש למלא את כל הסעיפים המופיעים בטופס הבקשה, לחתום בסעיף ד ולהחתים את השוטר/מקבל הבקשה על גב הטופס.

הגשת בקשה באמצעות ייפוי כוח:

יש באפשרותך להגיש בקשה לאישור הנ"ל באמצעות מיופה כוח המחזיק בייפוי כוח ספציפי לעניין זה.